Thông tin liên lạc

3,352 views
Xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại dưới đây để biết thêm các thông tin về du lịch huyện Lâm Bình

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 0207.3868.919; 0207.3868.939,

mail: phongvhttlambinh@gmail.com

2. Ông Hoàng Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 0945.487.333

mail: hoangthuc1987@gmail.com

3. Ông Hoàng Vũ Linh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 0968.069.585

mail: hvulinh@gmail.com