Đường dây nóng

3,187 views
Hỗ trợ thông tin Tour, tuyến du lịch, hỗ trợ thông tin khách du lịch

Số điện thoại hỗ chợ:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 0207.3868.919; 0207.3868.939

2. Ông Hoàng Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 0945.487.333

3. Ông Hoàng Vũ Linh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 0968.069.585