Danh sách Homestay, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện Lâm Bình

1,329 views
Danh sách Homestay, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện Lâm Bình

 

XÃ THƯỢNG LÂM, HUYỆN LÂM BÌNH

Số Điện thoại

I

Homestay

0335.774.842

1

Hoàng Văn Tọng

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay Hoàng Tuấn

0329.319.273

2

Nông Thị Chung

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay Chung Anh

0388.476.529

3

Chẩu Thị Khuê

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay Khuê Nga

0353.060.234

4

Quan Thị Thúy

Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm

Homestay Hoàng Việt

0339.560.792

5

Quan Văn Hà

Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm

Homestay Hà Cát

0986.287.675

6

Quan Thị Nhạ

Thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm

Homestay Hải Linh 

0977.189.667

7

Hợp Tác xã Thanh niên

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay Tài Ngào

0399.198.981

8

Quan Văn Phủ

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay A Phủ

0388.486.736

9

Nguyễn Văn Vượng

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

Homestay Duy Vượng

0399.082513

10

Ma Văn Sáng

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay An Na (Nọong Na)

0382.174.771

11

Lộc Thị Loan

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Homestay Triệu Cường

Số Điện thoại

II

Nhà nghỉ

0978.090.412

1

Lộc Văn Nghi

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

0353.273.996

2

Vi Thị Vỵ (có đặt cơm)

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

0984.591.490

3

Đinh Công Ngoạn

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

0359.554.841

4

Hoàng Việt Anh

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

Số Điện thoại

III

Nhà hàng, quán ăn

0384.540.837

1

Nhà hàng Thanh Vui

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

0365.507.246

2

Nhà hàng Kim Thuộc

Thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm

XÃ KHUÔN HÀ, HUYỆN LÂM BÌNH

Số Điện thoại

I

Homestay

0327.791.113

1

Quan Văn Chính

Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà

Homestay Quan Văn Chuyền

0388.822.507

2

Quan Văn Dũng

Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà

Homestay Quan Văn Thụy

0335.645.995

3

Quan Văn Sửu

Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà

Homestay Quan Toán

0396.520.172

4

Quan Văn Long

Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà

Homestay Chẩu Văn Tụy

0989.304.828

5

Nguyễn Thị Bích Nga

Thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà

An's Homestay

Số Điện thoại

II

Nhà hàng

0974.129.694

1

Nhà  hàng Tuấn Lâm

Thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà, huyện lâm Bình

XÃ LĂNG CAN, HUYỆN LÂM BÌNH

Số Điện thoại

I

Homestay

0375.381.901

1

Chẩu Minh Vĩ

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

Homestay Anh Thế

0975.887.545

2

Chẩu Xuân Việt

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

Homestay Nga Mai

0395.205.250

3

Chẩu Thị Lẹn

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

Homestay Chẩu Thị Lẹn

0334.957.973

4

Nguyễn Thị Đựng

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

Homestay Thảo Nguyên

0967.446.998

5

Nguyễn Văn Hoan

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

Homestay Anh Khoa

0388.522.922

6

Lương Duy Doanh (Cty Năm Sao)

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

Homestay Nặm Đíp

Số Điện thoại

II

Nhà nghỉ

0987.016.088

0983.132.587

1

Nhà khách huyện

Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

0964.388.988

2

Nhà nghỉ Ngọc Bẩy

Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

0355.502.322

3

Nhà nghỉ Hà Thư

Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

0972.947.215

4

Nhà nghỉ Đượm Chiên

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

0986.075.290

5

Nhà nghỉ Ngọc Tiến

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

0962.191.198

6

Nhà nghỉ Hiển Bảy

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

0848.305.389

7

Nhà nghỉ Lực Bạo

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

Số Điện thoại

III

Nhà hàng, quán ăn

0394.063.381

0387.236.078

1

Nhà hàng Thánh Lịch

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

0368.087.658

2

Nhà hàng Cường Tứ

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

0395.902.129

3

Nhà hàng Bộ Thanh

Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can

0388.486.736

4

Nhà hàng Duy Vượng

Thôn Nà Khà, xã Lăng Can

0389.063.759

5

Nhà hàng Khuyến Mây

Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

0965.538.567

6

Nhà hàng Quỳnh Chi

Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

XÃ PHÚC YÊN, HUYỆN LÂM BÌNH

Số Điện thoại

I

Homestay

0359.773.556

(0388.522.922 Ông Doanh)

1

Quan Thị Huynh (Cty Năm Sao)

Thôn Bản Bon, xã Phúc Yên

Homestay Bản Bon

0378.125.183

(0388.522.922 Ông Doanh)

2

Quan Văn Trung (Cty Năm Sao)

Thôn Bản Bon, xã Phúc Yên

Homestay Bản Bon

0965.411.870

(0388.522.922 Ông Doanh)

3

Quan Văn Bộ (Cty Năm Sao)

Thôn Bản Bon, xã Phúc Yên

Homestay Bản Bon

Số Điện thoại

II

Nhà hàng, quán ăn

0357.171.777

1

Nhà hàng Loan Dương

Thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên

XÃ THỔ BÌNH, HUYỆN LÂM BÌNH

Số Điện thoại

I

Homestay

0394.974.318

1

Ma Duy Chạu

Thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình

Homestay Duy Chạu

0387.112.429

2

Ma Duy Phổ

Thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình

Homestay A Phổ

0373.983.182

3

Ma Duy Phụ

Thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình

Homestay Duy Phụ

Số Điện thoại

II

Nhà nghỉ

0358.022.999

1

Nhà nghỉ Quang Mai

Thôn Bản Phú, xã Thổ Bình

Số Điện thoại

III

Nhà hàng, quán ăn

0987.248.438

1

Nhà hàng Tuyến Thiết

Thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình

0344.481.677

2 

Nhà hàng Hạnh Nám

Thôn Bản Pước, xã Thổ Bình